ACTIEVOORWAARDEN

Lay’s ® Sensations Global Travel

 

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Lay’s ® Sensations Global Travel” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo Nederland B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 35, Nederland.
 2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u deze Actievoorwaarden in hun geheel.
 3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Lay’s ® Sensations (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)
 4. Deze Actie loopt van maandag 2 maart 2020 00u00 00u00 tot en met zondag 29 maart 2020, 23u5923u59 (de “Actieperiode”).
 5. Naar aanleiding van deze Actie zijn er in totaal 26 maal een vliegticket naar een van de heerlijke bestemmingen (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”). De vliegtickets naar Thailand hebben een commerciële waarde van ongeveer 830 EUR. De vliegtickets naar Mexico hebben een commerciële waarde van ongeveer 1070 EUR per ticket (totale prijzenpakket: 24.220 EUR). De Actie is een groot promotioneel kansspel (zoals bedoeld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014).
 6. Er zijn twee categorieën van Prijzen die gewonnen kunnen worden:
  1. Enerzijds 15 vliegtickets heen-terug met bestemming Thailand, te winnen op 12 maart.
  2. Anderzijds 11 vliegtickets heen-terug met bestemming Mexico te winnen op 26 maart.
 1. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:
 • actiematerialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, ...) in de betreffende verkooppunten
 • websites en sociale media van de Organisator
 • de website layssensationsglobaltravel.com (verder te noemen de “Actiepagina”)
 • televisie spots

II. Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 2. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 3. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.
 4. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 6. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Wedstrijdreglement om de winstkansen op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Wedstrijd, alsook uit te sluiten van toekomstige wedstrijden van de Organisator.

III. Speelwijze en vaststelling winnaar

 1. Deelname aan de Actie is mogelijk door,.
 • Naar de Actiepagina te surfen. Hier zal op 12 maart van 18:00 uur tot en met 22:00 uur de gate geopend zijn om kans te maken op een vliegticket naar Thailand.
  Op 26 maart zal de gate geopend zijn om kans te maken op en vliegticket naar Mexico.
 • De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Actiepagina.
 1. Uitsluitend één deelname per persoon is toegestaan.
 2. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 3. De winnaar(s) wordt/worden bepaald middels een loting tussen de deelnemers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden en alle noodzakelijke gegevens hebben ingevuld.

IV. Uitkering Prijs

 1. De winnaar(s) van de vliegreis naar Thailand worden gecontacteerd uiterlijk op donderdag 26 maart 2020, 23u5923u59 per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.
 2. De winnaar(s) van de vliegreis naar Mexico worden gecontacteerd uiterlijk op donderdag 9 april 2020, 23u5923u59 per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.
 3. De gecontacteerde winnaar(s) van de vliegreis naar Thailand moet hun winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op vrijdag 27 maart 2020, 23u5923u59.
 4. De gecontacteerde winnaar(s) van de vliegreis naar Mexico moet hun winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk op vrijdag 10 april 2020, 23u5923u59.
 5. De winnaar(s) zal/zullen dan uiterlijk op dinsdag 26 mei 2020, 23u5923u59 de Prijs ontvangen. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: per e-mail.
 6. De vliegreis zal samen met de winnaar gepland worden. Winnaars kunnen boeken tot mid april 2021 en reizen tot eind juni 2021. De vliegreis kan niet geboekt worden voor de eindejaarsperiode (van 20 december tot 6 januari 2021) en tijdens alle Nederlandse openbare en schoolvakanties
 7. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.
 8. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 9. Alle eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Organisator.
 10. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.
 11. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

 

V. Deelname aan Prijs

 1. De winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig (Nederlands) paspoort en overige (reis)bescheiden welke benodigd om de Prijs te kunnen aanvaarden. Het paspoort dient zodanige geldigheidsdatum te hebben als de autoriteiten van Thailand of Mexico (afhankelijk van de gewonnen Prijs) te zijner tijd zullen vereisen. Organisator is niet aansprakelijk, indien de autoriteiten van Thailand of Mexico een winnaar de toegang tot Thailand of Mexico weigeren.
 2. Gebruik door de winnaars van de Prijzen voor het ondernemen van een reis naar Thailand of Mexico geschiedt geheel en volledig op eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de winnaars tijdens of in het kader van hun reis naar Thailand of Mexico, alsmede het verblijf te Thailand of Mexico, ondervindt en zodanige aansprakelijkheid wordt geheel en volledig door Organisator uitgesloten. Organisator adviseert de winnaars adequate verzekeringen, waaronder een reis- en aansprakelijkheidsverzekering, af te sluiten.
 3. De winnaars dienen te voldoen aan alle eisen en voorwaarden zoals die door de autoriteiten van Thailand en Mexico zijn gesteld althans te zijner tijd zullen worden gesteld, waaronder begrepen gezondheidseisen.
 4. Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de diensten die in het kader van de Prijs worden verricht door derden, waaronder in het bijzonder begrepen de luchtvaartmaatschappij die de vliegtickets aanbiedt.
 5. De Prijs betreffende de vliegtickets naar Thailand bestaat uit:
  1. een vliegticket heen-terug met bestemming Thailand (d.w.z. een door Organisator namens de winnaar geboekte en betaalde vlucht bij een door Organisator geselecteerde vliegmaatschappij), inclusief 1 stuk check in ruim baggage;
 1. De Prijs betreffende de vliegtickets naar Mexico bestaat uit:
  1. een vliegticket heen-terug met bestemming Mexico (d.w.z. een door Organisator namens de winnaar geboekte en betaalde vlucht bij een door Organisator geselecteerde vliegmaatschappij), inclusief 1 stuk hand baggage;
 1. Alle andere en/of overige kosten verband houdend met de vliegreis naar Thailand of Mexico (zoals bijvoorbeeld extra (hand)bagage) alsmede het verblijf, lokaal vervoer en activiteiten te Thailand en Mexico zijn voor rekening van de winnaars. De winnaars kunnen wel een aangeraden reisplan ontvangen van de Organisator, maar dit is louter ter informatie en bindt noch de Organisator, noch de winnaars op enige wijze.
 2. Organisator zal met de winnaars een overeenkomst aangaan waarin nadere voorschriften en afspraken zijn vervat in verband met de vliegreis naar Thailand en Mexico. Indien de winnaar deze overeenkomst om hem/haar moverende redenen niet wenst aan te gaan, vervalt het recht op de Prijs en de winnaar kan terzake geen aanspraken jegens Organisator doen gelden. Zodanige overeenkomst dient ondertekend te worden door de winnaar en tijdig aan Organisator te worden geretourneerd. Indien de (ondertekende) overeenkomst niet tijdig door Organisator is ontvangen, wordt de winnaar van deelname aan de reis uitgesloten zonder dat winnaar enige aanspraak jegens Organisator kan doen gelden.
 3. Organisator is te allen tijde gerechtigd de winnaars de Prijs te ontzeggen, ook indien de reis reeds is aangevangen en is mitsdien gerechtigd de winnaars alsdan van verdere deelname aan de reis uit te sluiten – zonder dat de winnaar enige aanspraak jegens Organisator heeft - indien (a) de winnaar zich niet houdt aan de voorwaarden zoals vervat in deze actievoorwaarden dan wel de krachtens het voorgaande punt te sluiten overeenkomst; (b) de winnaar zich zodanig gedraagt of sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat van Organisator redelijkerwijs niet langer gevergd – zulks ter uitsluitende beoordeling van Organisator – dat de winnaar de Prijs in ontvangst neemt, althans de reis voortzet.

V. Gedragsregels

 1. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.
 2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.
 3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten
 4. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 6. Deelnames mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
 7. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

 

VII. Publicatie

 1. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.
 2. De winnaars stemmen verder door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Daarenboven stemmen de winnaars door middel van deelname aan deze Actie en het aanvaarden van de Prijs in dat de Organisator hen na de deelname kan verzoeken om mee te werken aan andere vormen van publiciteit, inclusief omtrent het gebruik van de Prijs.
 3. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

VIII. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 3. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 4. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie pepsicoprivacypolicy.com).

IX. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is in niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
 2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina een of meer van de in deze Actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.
 4. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 5. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
 6. In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

X. Slotbepalingen

 1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 3. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren.
 6. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze Actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
 7. Klachten of vragen omtrent de Actievoorwaarden en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Consumentenservice, Antwoordnummer 2460, 3600 VB Maarssen, Nederland. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit Nederland op het nummer 0800 7377426.
 8. Deze Actievoorwaarden en de Actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of Actie.

****